VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)
upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzavretej medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu www.difuzer.sk (ďalej len „kúpna zmluva“). V prípade, ak nie ste spotrebiteľ, ale napr. predajca, kontaktujte nás – dohodneme podmienky predaja a dodania tovaru.

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a sú pre nás oboch (predávajúceho i kupujúceho) záväzné.
Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP
prečítali a súhlasíte s nimi v celom rozsahu.

2 Predávajúci:
Tech Stack s.r.o., s miestom podnikania:

Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača,

IČO: 53379659

DIČ: 2121402470

(ďalej len „predávajúci“).


Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A.
Poštová adresa a kontaktné údaje predávajúceho (tu nás nájdete):
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, tel.: +421 949 163 714, email: info@difuzer.sk,

1 Kupujúcim ste vy ako spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2 Tovar je špecifikovaný na stránkach internetového obchodu www.difuzer.sk, vrátane jeho ceny, spôsobov prepravy a poštovného.

B. OBJEDNÁVKA


1 Objednávku tovaru vykonáte elektronicky vyplnením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.difuzer.sk. V objednávke musíte uviesť minimálne:
množstvo a druh tovaru, vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu dodania tovaru (ak je iná ako

adresa trvalého pobytu), email a spôsob dopravy. Môžete uviesť aj svoj titul a telefónne číslo. Objednávka je
dokončená stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.


2 Po spracovaní vašej objednávky môžu nastať dve situácie:
i Zašleme vám na emailovú adresu uvedenú
v objednávke potvrdenie (akceptáciu) vašej
objednávky. Doručením tohto emailu o prijatí vašej
objednávky dochádza medzi nami k uzavretiu kúpnej
zmluvy.
ii V prípade, ak nie je možné vybaviť vašu objednávku vôbec alebo v dodacej lehote určenej v týchto VOP,
Vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailu a/alebo telefonicky a dohodneme sa na stornovaní objednávky alebo nových podmienkach predaja tovaru. Odoslaním emailu, ktorým vyslovíte súhlas s novými podmienkami kúpy tovaru, medzi nami dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

C. VYBAVENIE OBJEDNÁVKY


1 Vašu objednávku sme povinní vybaviť a dodať vám tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar
však bežne odosielame v lehote do 5 pracovných dní, ak je na sklade. V prípade, ak tovar nemáme na sklade, budeme vás informovať o predpokladanej dobe dodania.

2 Ak tovar nevieme dodať v dohodnutej lehote alebo za dohodnutú kúpnu cenu, budeme vás o tejto skutočnosti
informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Táto situácia môže nastať napríklad vtedy, keď tovar nie je na sklade, tovar je nedostupný, výrobca tovaru prestal
objednaný tovar vyrábať, prerušil jeho výrobu, zmenil jeho

kúpnu cenu, nastali dôvody vyššej moci (teroristický útok, živelné pohromy a pod.), zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru alebo z iného

dôvodu, hoci sme vynaložili úsilie, ktoré od nás možno spravodlivo požadovať, ale tovar sa nám nepodarilo zabezpečiť.


3 Ak tovar nevieme dodať v dohodnutej dodacej lehote
a/alebo za dohodnutú kúpnu cenu, môžeme my
(predávajúci) alebo vy (kupujúci) kedykoľvek odstúpiť od
uzavretej kúpnej zmluvy.

4 Naša povinnosť dodať tovar je splnená jeho odovzdaním na prepravu a v prípade osobného vyzdvihnutia
odovzdaním tovaru vám ako kupujúcemu alebo inej osobe určenej v objednávke.

D. DOPRAVA


1 Tovar doručujeme v Slovenskej republike a do Českej republiky.

2 Tovar dodávame spolu s dokladom o jeho kúpe (faktúrou)

prostredníctvom (i) Slovenskej pošty, a.s. v rámci Českej republiky, v rámci Slovenskej rebupliky (ii) kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „DPD“).

I

n

V SR je doprava pri objednávke nad 100 EUR zadarmo
(poštovné = 0 EUR).

I

Doručovateľ Druh zásielky Lehota doruče
Slovenská pošta, a. s. list 1. triedy na dobierku 3-5 pracovných


1 Lehota doručenia sa počíta od podania zásielky na
prepravu. Lehota doručenia je len orientačná a závisí od

podmienok každého dopravcu. Lehota dodania sa môže zmeniť v prípade zmeny podmienok dopravcu.

Nezodpovedáme preto za neskoršie doručenie tovaru z dôvodov na strane dopravcu a taktiež z dôvodov
uvedenia nesprávnej adresy prijímateľa (adresáta).


2 Pri prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať: (i) či nie je obal
a balenie zásielky poškodený a (ii) či nie je tovar zjavne poškodený a (iii) či nemá zjavné vady. Za vady spôsobené dopravcom nezodpovedáme. Ak zistíte akékoľvek

poškodenie, vady alebo ak zjavne chýba tovar, nepreberajte zásielku. V takomto prípade spíšte
s doručovateľom zásielky príslušný záznam o reklamácií
a odmietnutí prevzatia zásielky a informujte nás o tejto
skutočnosti čo najskôr, aby situáciu mohli vyriešiť.


3 Po doručení zásielky s tovarom máte právo na rozbalenie
zásielky a prehliadku tovaru tak, akoby ste si ho prehliadali v tzv. kamennom obchode. Ak však porušíte ochranný
obal, v ktorom je tovar umiestnený, z hygienických
dôvodov a z dôvodov ochrany zdravia nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od jeho doručenia podľa časti H týchto VOP.

E. PLATOBNÉ PODMIENKY
1 Ako kupujúci ste povinný/á uhradiť dohodnutú kúpnu cenu
tovaru a poštovné za jeho doručenie. Žiadne ďalšie poplatky neúčtujeme. Cena tovaru vrátane DPH a
poštovného je uvedená v internetovom obchode www.difuzer.sk.

2 Tovar nezasielame na dobierku, t. j. kúpnu cenu
a poštovné zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru. Platba platobnou kartou nie je možná.

F. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMOVANIE TOVARU


1 Na všetok tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Tovar možno reklamovať spôsobom a za podmienok určených v Reklamačnom

poriadku, ktorý tiež upravuje možnosti alternatívneho riešenia sporov.

G. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1 Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v prípadoch uvedených
(i) v týchto VOP, (ii) v Reklamačnom poriadku, a ďalej (iii)
v prípadoch určených príslušnými právnymi predpismi.

2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy doručte emailom alebo
písomne na našu korešpondenčnú adresu: Tech Stack s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača,
email: info@difuzer.sk

H. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy


1 Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia
dôvodu v lehote 14 dní. To neplatí v prípade, ak ste porušili pôvodný ochranný obal, v ktorom je tovar zabalený. Ak

došlo k porušeniu ochranného obalu tovaru, nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle prvej vety a to
z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov.


2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Alexandra Moncmann,
Tech Stack s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača,
email: info@difuzer.sk


4 Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete aj na našej stránke. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak
zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie
od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

1 Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste

použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


2 Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
3 Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu: Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, tel.: +421 949 163 714, email: info@difuzer.sk  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na

odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


4 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Tovar nám neposielajte na dobierku, nie sme povinní ju prevziať.


5 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
To znamená, že tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom hygienickom obale spolu s kompletnou dokumentáciou.

I . OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1 Za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby
kúpnej ceny, dodania tovaru a iných súvisiacich služieb
(reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce nám z platných
právnych predpisov) spracúvame vaše nasledujúce osobné údaje: (i) povinné osobné údaje (množstvo a druh tovaru, vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu dodania tovaru, ak je iná ako adresa trvalého pobytu, email
a spôsob dopravy) a (ii) voliteľné osobné údaje (titul a telefónne číslo).

2 Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám: (i) Slovenská pošta, a.s. alebo kuriérske a doručovateľské spoločnosti za účelom dodania
objednaného tovaru a (ii) iným oprávneným subjektom na

základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak nám z neho bude vyplývať táto povinnosť


4 Zakliknutím príslušného políčka v objednávke alebo na
stránke nášho internetového obchodu nám udeľujete
súhlas so spracovávaním vašich nasledujúcich osobných
údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, prípadne titul,
na zasielanie našich elektronických bezplatných newslettrov, noviniek, oznamov a iných aktuálnych
informácií o nás a nami predávaných produktoch a
službách (ďalej len „marketingové informácie“) na čas 2 roky. Tento súhlas udeľujete dobrovoľne a nezávisle od

uzatvorenia kúpnej zmluvy. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na našu kontaktnú adresu emailom alebo písomne. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť len oprávneným subjektom na základe

všeobecne záväzného právneho predpisu, ak nám z neho bude vyplývať táto povinnosť a sprístupniť rovnakým
osobám, ako sú uvedené v bode 3. vyššie.


5 Poučenie o tom, aké práva máte pri spracúvaní vašich osobných údajov, nájdete v dokumente Poučenie
o právach dotknutej osoby.

J. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1 Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom
v znení neskorších predpisov). Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

2 V prípade akýchkoľvek rozporov medzi kúpnou zmluvou (t. j. akceptovanou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami) a týmito VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

3 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto
VOP a to tak, že na stránke internetového obchodu www.difuzer.sk zverejníme nové znenie VOP. Nové znenie VOP bude zverejnené najneskôr v deň nadobudnutia ich účinnosti. Všetky objednávky vykonané
pred zverejnením nového znenia VOP sa však spravujú
pôvodným znením VOP bez ohľadu na to, kedy dôjde
k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.difuzer.sk.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu www.difuzer.sk (ďalej len „kúpna zmluva“). V prípade, ak nie ste spotrebiteľ, ale napr. predajca, kontaktujte nás – dohodneme podmienky predaja a dodania tovaru.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.difuzer.sk.